มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
Thailand Walking and Cycling Institute Foundation (TWCIF)

ที่ตั้งสำนักงานปฏิบัติการ
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์  17
ถนนประดิพัทธ์  แขวงพญาไท  เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5590
โทรสาร 02 618 4430

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ตามที่อยู่การขอจดทะเบียน)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล์ : bikeandwalkforum@gmail.com

Shares