วันที่เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานวิชาการ เดิน จักรยาน

08:30-09:30 น. ลงทะเบียน / รับของที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ /ศึกษารายละเอียดของการประชุมฯ ตลอดวันจากบอร์ด “ตารางกำหนดการ-สถานที่” หรือสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์

09:30-10:30 น. ชมนิทรรศการ Think Globally , Bike –Walk Locally โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นสร้างสรรค์  ดังนี้
1. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน- เมือง เกิดความต้องการอยากเดิน อยากปั่น (Create active societies) :
2. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆด้านกายภาพ เอื้อให้เกิดการเดินและการใช้จักรยานในชุมชน-เมือง เพิ่มกิจกรรมทางกาย (Physical Activity)
3. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความต้องการของคนในชุมชน เมือง เลือกการเดินและหรือใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Create active people)
4. ตัวอย่างการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบสนับสนุนการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Create active systems)

10:30-10:45 น. พักเบรก/รับประทานอาหารว่าง (บริการตัวเอง)

10:45-12:00 น. ช่วงเวลาของการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ประเด็นหลัก

Group Activities Group 1 :
Active S
ocieties

Group 2 :
Active Environments
ผลงานวิจัย • การตรวจสอบปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและกระบวนการเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา: กรณีศึกษาตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษา ซอยงามดูพลี สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
• การออกแบบชุมชนจักรยาน นวัตกรรมอย่างง่ายส่งเสริมการเดินทางเพื่อความยั่งยืน
• การปรับปรุงทางเดินเท้าในชุมชน (กรณีศึกษา ซอยพุทธบูชา 44)
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการใช้จักรยานปันกันใช้ (ยืมใช้ : bike sharing) กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า
• การส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มกิจกรรมทางกาย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง
• แนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานรูปแบบใหม่ในเทศบาลนครตรัง
Group Activities Group 3 :
Active People
Group 4 :
Active
Systems
ผลงานวิจัย • การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (บินไป ปั่นไป) : กรณีศึกษาการออกแบบการเดินทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานน่านนคร –ชุมชน
• การเสริมสร้างการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
• การศึกษาปัจจัยความสำเร็จเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินทาง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง
• การศึกษาปัจจัยความสำเร็จเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมเมือง ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินทาง : กรณีศึกษา 11 อปท. จังหวัดพิจิตร
• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง–ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
• การส่งเสริมการสร้างเมืองชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พื้นที่ศึกษา: ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์


12:30-13:30 น
. พัก รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณชั้น 9 (บริการตัวเอง)

13:30-14:00 น. นำเสนอประเด็นสรุป และข้อเสนอแนะจากแต่ละห้องย่อย ณ เวทีกลาง

14:00-14:45 น. เข้าสู่ช่วงแสดงทัศนคติผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร่วมถกประเด็น โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างประสานงาน)
(1) องค์กรกรปกครองท้องถิ่น (สถ.)
(2) เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนตำบล
(3) นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา
(4) หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้สนับสนุนทุน
ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้ดำเนินรายการ

14:45-15:15 น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ซักถาม แสดงความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม
นำเปิดประเด็น โดยคุณกิติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์ ประธานจัดการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

15:15-15:20 น. สรุปประเด็น ข้อเสนอแนะ ข้อตกลงร่วมของที่ประชุม ฯ และแผนงานที่ต้องดำเนินการในปีต่อไป

15:20-15:30 น. ผู้แทนองค์กรเจ้าภาพร่วม ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

15:30-16:00 น. รับประทานอาหารว่าง/ผู้แทนองค์กรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน/เดินทางกลับ

Shares