ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงาน

เพื่อเสนอในการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7
(
The 7th Thailand Bike and Walk Forum)

ประเด็นหลัก: สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ด้วยการส่งเสริมเดินและจักรยานในชีวิตประจำวันของท้องถิ่น
Think Globally, Bike – Walk Locally

1. บทความวิชาการที่เปิดรับ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดังนี้

  • งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เมือง ชุมชน เดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Create Active Society)
  • งานวิจัยที่นำเสนอรูปแบบการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เมือง ชุมชน สามารถเดินและใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม (Create Active Environment)
  • งานวิจัยที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนในเมือง ชุมชน สถานศึกษา ต่อการเดินและการใช้จักรยาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกาย (Create Active People)
  • งานวิจัยที่เสนอแนวคิดต่อหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ในการกำหนดนโยบาย มาตรการหรือการบังคับใช้กฎหมายของเมือง ชุมชน เพื่อส่งเสริมหรือจัดการให้มีระบบการเดินและการจักรยานในชีวิตประจำวัน (Create Active System)

2. ระยะเวลาเปิดรับและพิจารณาบทความวิชาการ

รายละเอียด หมายเหตุ

ปิดรับ/ประกาศผล

1. เปิดรับบทความวิชาการ (Full paper) 10 เม.ย. 62
2. ประกาศผลการพิจารณา 15 เม.ย. 62
3. เจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์พร้อมส่งผลงานกลับเพื่อจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) 30 เม.ย. 62
4. นำเสนอผลงานในเวทีการประชุม  มิ.ย. 62

 

3. เนื้อหาที่ต้องการสำหรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper)

3.1 บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

(1) ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัยพร้อมหน่วยงาน

(2) บทนำและวัตถุประสงค์

(3) วิธีการศึกษา

(4) ผลการศึกษา

(5) วิจารณ์และสรุป

(6) คำสำคัญ

3.2 บทความวิชาการฉบับเต็ม

(1) บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

(2) เนื้อหา (ภาษาไทย)

  • (2.1) บทนำและวัตถุประสงค์
  • (2.2) ระเบียบวิธีวิจัย
  • (2.3) ผลการวิจัย
  • (2.4) วิจารณ์และสรุป/ข้อเสนอแนะ
  • (2.5) กิตติกรรมประกาศ
  • (2.6) เอกสารอ้างอิง

 

4.2 กรุณาส่งบทคัดย่อหรือบทความวิชาการฉบับเต็มในรูปแบบ digital file ไปที่ e-mail: bikeandwalkforum@gmail.com

4.3 ประกาศผลบทความวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกที่
http://www.ibikeiwalk.org/
https://www.facebook.com/Bike-and-Walk-Forum-604719106298915/?ref=br_rs

ทั้งนี้ นักวิจัย/นักวิชาการ เจ้าของบทความวิชาการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะได้ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ ครั้งที่  ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 6184434
โทรสาร 02 618 4430

อีเมล์: bikeandwalkforum@gmail.com หรือ 02 6184434

Shares