ขอเชิญร่วมงานการประชุม
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6
(
The 6th Thailand Bike and Walk Forum)

Key Date

รายละเอียด วันที่
เปิด-ปิดรับบทความวิชาการ (Full paper) 1 พ.ย. 60-31 ธ.ค. 60
ประกาศผลการพิจารณา 31 ม.ค. 61
นำเสนอผลงานในเวทีการประชุม 9 มี.ค. 61
ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird)

ไม่มีค่าลงทะเบียน

1 พ.ย. 60 –  8 มี.ค. 61
ลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)

ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท

 9 มี.ค. 61

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนอในกระประชุมฯ

  1. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนนในประเทศไทยกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน
  2. ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
  3. การพัฒนาต่อยอดชุดต้นแบบชุดมอเตอร์ช่วยขับสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่ 3
  4. เหตุผลของการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทย
  5. การส่งเสริมการสร้างเมือง ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันพื้นที่ศึกษา: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
  6. แบบจำลองคะแนนก้าวเพื่อสุขภาพ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  7. ความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้จักรยานไปทำงาน กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  8. ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนใช้จักรยาน
  9. การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับการกำหนดนโยบายเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

Mode shift:Bike & Walk to Public Transport Connection

Shares