การประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
(The 7th Thailand Bike and Walk Forum)

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เดิน-จักรยาน
นำเสนอในการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
(The 7th Thailand Bike and Walk Forum)
รายละเอียด วันที่
1. เปิดรับบทความวิชาการ (Full paper)  บัดนี้- 10 เมษายน 2562
2. ประกาศผลการพิจารณา ภายใน  ภายใน 15 เมษายน 2562
3. เจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์และนำส่งผลงานกลับ สู่กระบวนการจัดทำ Proceeding ภายใน 30 เมษายน 2562
4. นำเสนอผลงาน ช่วงเดือนมิถุนายน 2562

Think Globally, Bike – Walk Locally

Shares