การเดินทางด้วยการเดิน
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อเรา เพื่อโลก